Jolanta Konopka

Zespół

Jolanta Konopka

Radca prawny od 2005 roku, komandytariusz w Kancelarii Prawniczej Komor i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Specjalizacje:
 
Prawo zamówień publicznych – doradztwo prawne zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców we wszelkich kwestiach związanych z procesem zamówieniowym, w szczególności:
- reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym w sprawach spornych związanych z procedurami udzielenia zamówień publicznych,
- przygotowywanie i weryfikacja projektów dokumentacji przetargowej,
- opracowywanie opinii i analiz prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych,
- weryfikacja projektów umów w sprawie zamówienia publicznego,
- przygotowywanie środków ochrony prawnej,
- reprezentacja zamawiajacych przed organami kontroli, w tym przed komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz NIK.

Realizowała zlecenia w zakresie zamówień publicznych min. dla jednostek sądownictwa powszechnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podmiotów leczniczych.

Kilkunastoletnie doświadczenie w kompleksowej bieżącej obsłudze prawnej, w tym sądowej na rzecz osób fizycznych i prawnych (np. podmiotów leczniczych) oraz na rzecz jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa (np. jednostek sądownictwa powszechnego).

Doradztwo prawne oraz sporządzanie opinii prawnych dotyczących zagadnień związanych z dostępem do informacji publicznej, ochroną danych osobowych, ochroną informacji niejawnych, a także dotyczących ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 427 ze zm.), ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.o pracownikach sądów i prokuratury(tekst jednolity: Dz.U. 2011 r. Nr 109 poz. 639 ze zm.), ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych(tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 269).

Windykacja należności, w tym należności Skarbu Państwa – doradztwo, opiniowanie i reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi oraz przed organami egzekucyjnymi w ww. zakresie.

Prawo procesowe i nieprocesowe – reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi wszystkich instancji, w tym udział w postępowaniach mediacyjnych min. w sprawach o zapłatę, o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, o świadczenie, dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia, odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, pracowniczych, o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem oraz w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w postępowaniu wieczystoksięgowym, a także w sprawach depozytowych oraz z zakresu prawa spadkowego, rzeczowego i rodzinnego.

Prawo pracy - doradztwo prawne z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w sporach w sprawach pracowniczych wynikających z indywidualnych stosunków pracy oraz ze zwolnień grupowych, doradztwo w zakresie nawiązywania stosunków pracy, restrukturyzacji zatrudnienia, a także przygotowywanie procesów bezpiecznego rozwiązywania stosunków pracy, opracowywanie/aktualizacja wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy, regulaminy premiowania, zarządzenia), opracowywanie procedur antymobbingowych,a także reprezentacja klientów w procesach sądowych w sprawach dotyczących min. nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy, dochodzenia należności związanych ze stosunkiem pracy, mobbingu i dyskryminacji oraz wspieranie klientów w procesach restrukturyzacji zatrudnienia oraz związanych z nimi przekształceń organizacyjnych.

Prawo cywilne - doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego, w tym rzeczowego i zobowiązań min. w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, jak również dotyczących posiadania nieruchomości, przekształcania prawa użytkowania wieczystego we własność, ustanowienia służebności, dokonywania wpisów w księgach wieczystych, zniesienia współwłasności,a także sporządzanie umów cywilnoprawnych, dokonywanie analizy i weryfikacji projektów umów cywilnoprawnych, ponadto reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w sprawach o roszczenia z czynu niedozwolonego oraz odszkodowawczych, w tym związanych z odpowiedzialnością Skarbu Państwa, doradztwo prawne z zakresu prawa spadkowego, reprezentacja klientów w sprawach sądowych dotyczących dziedziczenia, zachowku, zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych, a także działu spadku, doradztwo z zakresu prawa wekslowego oraz reprezentacja klientów w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń z weksla.

Prawo rodzinne –doradztwo min. z zakresu spraw rozwodowych, alimentów oraz podziału majątku wspólnego, oraz reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych w ww. sprawach.
© Ośrodek Doradztwa Zamówień Publicznych 2024
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl