Publikacje naukowe

Publikacje

Publikacje naukowe

 1. J. Sadowy, Zasady wyboru przez jednostki samorządu terytorialnego właściwego reżimu prawnego udzielania zamówień publicznych w świetle rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo zamówień publicznych w roku 2016, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego – Opinie i Analizy, Nr 20, 2017 r.;
 2. J. Sadowy, Interes społeczny w przetargowym obowiązku udzielenia zamówienia na odbiór odpadów komunalnych, [w:] Państwo a Gospodarka Instrumenty prawne realizacji zamówień publicznych. (red.) H. Nowicki, P. Nowicki, Toruń 2015, s.87-111;
 3. 3. J. Sadowy, „20-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce.”, [w:] Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian., (red.) H. Nowicki, P. Nowicki, Wrocław 2015 r., s. 26;
 4. 4. J. Sadowy, Dwudziestolecie systemu zamówień w Polsce., (w:) Przetargi publiczne, Nr 11/2014 r., s. 16;
  1. J. Sadowy, Interes publiczny a obowiązek przetargowy udzielenia zamówienia na odbiór odpadów komunalnych, (w:) Finanse Komunalne Nr 6/2014, s. 45;
  2. J. Sadowy (red.), System zamówień publicznych w Polsce, Wyd. UZP, Warszawa 2013 r.;
  3. J. Sadowy, B. Brańko, O. Starzyk, Zasady wyboru wykonawcy w świetle art. 22 ust. 5 ustawy Pzp (w:) Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 12 października 2012 r. – wprowadzenie do przepisów, (red.) Jacek Sadowy, B. Brańko, Wyd. UZP, Warszawa 2013 r.;
  4. J. Sadowy, Wybór wykonawcy dającego gwarancję należytego wykonania zamówienia w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dyrektyw unijnych (w:) Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych., (red.) E. Adamowicz, J. Sadowy, Gdańsk-Warszawa 2012 r.;
  5. J. Sadowy, Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu oceny spełniania warunków oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie (w:) Prawo zamówień publicznych po zmianach z 2009 r. (red.) J. Sadowy, Wyd. UZP, Warszawa 2010 r.;
  6. J. Sadowy, Cele systemu zamówień publicznych i ich realizacja na przestrzeni 15 lat w świetle sprawozdań Prezesa Urzędu (w:) XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce (red.) H. Nowicki, J. Sadowy, Wyd. UZP, Toruń – Warszawa 2009 r.;
  7. J. Sadowy, Odformalizowanie procedur „otwartych” w nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (w:) Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 4 września 2008 r. (red.) J. Sadowy, Wyd. UZP, Warszawa 2008 r.;
  8. J. Sadowy, Konkurs w ustawie Prawo zamówień publicznych jako sposób uzyskania projektu architektonicznego – część 1, (w:) Kwartalnik PZP, Nr 1(16)/2008, s. 74;
  9. J. Sadowy, Prawo zamówień publicznych – zarys wykładu., Wyd. Wszechnica Polska; Warszawa 2007 r.;
  10. J. Sadowy, G. Wicik, Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych – wybrane zagadnienia prawne., w: „Glosa. Przegląd Prawa Gospodarczego.”, 2004 r., nr 1, s. 4;
  11. J. Sadowy, Sposób ustalania wartości szacunkowej zamówienia publicznego, Wyd. Infor 2004 r., Nr 23, s. 19;
  12. J. Sadowy, G. Wicik, „Zamówienia publiczne w praktyce przedsiębiorców działających w sektorze użyteczności publicznej.”, w: „Glosa. Przegląd Prawa Gospodarczego.”, 2003 r., nr 9, s. 9;
  13. J. Sadowy, Udzielanie zamówień publicznych na zasadach szczególnych, w: „Rachunkowość Budżetowa”, Wyd. Infor 2003 r., Nr 19, s. 20;
  14. J. Sadowy, Udzielanie zamówień publicznych na dostawę uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego., Wyd. Infor 2003 r., Nr 20, s. 20;
  15. J. Sadowy, Wspólne udzielanie zamówień, Wyd. Infor 2003 r., Nr 24, s. 19;
© Ośrodek Doradztwa Zamówień Publicznych 2024
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl