PRAWO PRYWATNE

Specjalizacje

PRAWO PRYWATNE

Procedury udzielania zamówień publicznych nie są jedyną formą realizacji zadań publicznych przez instytucje zamawiające. Coraz szerszy zakres wyłączeń obowiązku stosowania ustawy Pzp sprawia, iż jednostki zamawiające zobowiązane są do udzielania zamówień w warunkach braku jednoznacznych ram prawnych okreslających procedurę wyboru wykonawcy, któremu zostanie powierzona realizacja zamówienia. Jednocześnie jednak na instytucjach zamawiających nadal spoczywa obowiązek zachowania zasad przejrzystości i niedyskryminacji przy wyborze wykonawcy.

Ośrodek oferuje instytucjom zamawiającym doradztwo przy udzielaniu zamówień w stosunku do których wyłączony jest obowiązek stosowania procedur właściwych dla ustawy Pzp. Opierając się na regulacjach właściwych prawu cywilnemu (aukcja, przetarg, negocjacje) oraz korzystając z najlepszych wzorców i doświadczeń związanych ze stosowaniem procedur właściwych prawu publicznemu, pomagamy wyłonić wykonawcę w sposób sprawny i efektywny, gwarantując przy tym zachowanie standardów wymaganych od instytucji publicznych, bezpieczeństwo prawne i prawidłowość wydatkowania środków publicznych.

Swą ofertę chcemy także skierować do podmiotów nie będących instytucjami zamawiającymi w rozumieniu ustawy Pzp, a więc m.in. do przedsiębiorców, stowarzyszeń i fundacji. 

W ramach usług oferujemy między innymi:

1. DLA ZAMAWIAJĄCEGO:
 • doradztwo w zakresie wyboru sposobu udzielanego zamówienia;
 • przygotowywanie dokumentacji postępowania, w tym:
               - warunków zamówienia,
               - istotnych postanowień umowy,
               - projektu ogłoszenia o zamówieniu,
               - kryteriów oceny ofert,
               - regulaminu postępowania,
 • pomoc w opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia w ramach współpracy z ekspertami z różnych dziedzin;
 • udział w pracach komisji przetargowej;
 • wydawanie opinii w charakterze biegłego;
 • prowadzenie negocjacji.

2. DLA WYKONAWCY oferujemy pomoc w przygotowywaniu ofert oraz prowadzeniu negocjacji.
© Ośrodek Doradztwa Zamówień Publicznych 2024
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl