PROCEDURY SZCZEGÓLNE

Specjalizacje

PROCEDURY SZCZEGÓLNE

Procedury udzielania zamówień publicznych określone w ustawie Prawo zamówień publicznych nie są jedyną formą realizacji zadań publicznych przez instytucje publiczne. Ośrodek oferuje także instytucjom publicznym doradztwo przy procedurach przetargowych, których zasady prowadzenia określone zostały w odrębnych niż ustawa Pzp aktach prawnych lub wytycznych Instytycji Zarządzającej odpowiednim Programem Operacyjnym.

W ramach usług oferujemy między innymi doradztwo przy stosowaniu procedur określonych m.in. w:
 1. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2013 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
 2. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 kwietnia 2014 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 3. Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 4. Ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
 5. Ustawie z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 6. Ustawie z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 7. Ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
 8. Ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauk,
 9. Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 10. Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
DLA ORGANIZUJĄCEGO PRZETARGI / KONKURS:
 • doradztwo w zakresie wyboru sposobu udzielanego zamówienia;
 • przygotowywanie dokumentacji postępowania, w tym:
             - warunków zamówienia,
             - istotnych postanowień umowy,
             - projektu ogłoszenia o zamówieniu,
             - kryteriów oceny ofert,
             - regulaminu postępowania,
 • pomoc w opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia w ramach współpracy z ekspertami z różnych dziedzin;
 • udział w pracach komisji przetargowej;
 • wydawanie opinii w charakterze biegłego;
 • prowadzenie negocjacji,
 • opiniowanie zmian w umowach.

DLA UCZESTNIKÓW oferujemy pomoc w przygotowywaniu ofert oraz prowadzeniu negocjacji.
© Ośrodek Doradztwa Zamówień Publicznych 2024
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl