ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Specjalizacje

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Doradzali między innymi przy przetargach w zakresie obiektów infrastrukturalnych, IT, teleinformatyki, dostaw samochodów, usług: consultingowych, szkoleniowych, ochrony, sprzątania, i innych zarówno tych popularnych, jak i tych nietypowych, które można spotkać na rynku zamówień publicznych.

W ramach usług w zakresie zamówień publicznych oferujemy między innymi:

1. DLA ZAMAWIAJĄCEGO:

 • doradztwo w zakresie ustalania obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • przygotowywanie dokumentacji postępowania, w tym:
             - specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
             - istotnych postanowień umowy,
             - kryteriów oceny ofert,
             - projektu ogłoszenia o zamówieniu,
             - projektów umów,
             - regulaminu postępowania,
 • doradztwo w zakresie wyboru trybu udzielanego zamówienia;
 • doradztwo w zakresie stosowania procedur właściwych dla tzw. zamawiających „sektorowych” oraz zamawiających z sektora „obronności i bezpieczeństwa państwa”;
 • pomoc w opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia w ramach współpracy z ekspertami z różnych dziedzin;
 • udział w pracach komisji przetargowej;
 • wydawanie opinii w charakterze biegłego;
 • przygotowywanie odpowiedzi na odwołania, skargi do sądu oraz reprezentacja;
 • opiniowanie zmian wprowadzanych do umów;
 • obsługa w sporach z wykonawcami o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia, reprezentacja w sprawach o zatrzymanie wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 • prowadzenie dialogu technicznego, dialogu konkurencyjnego.

2. DLA WYKONAWCY:

Pomoc w przygotowywaniu ofert,
Udział w zdobywaniu zamówień wymaga znacznego zaangażowania czasowego oraz bardzo dobrej znajomości przepisów i orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądów powszechnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. Nasze pośrednictwo pozwala wykonawcom uniknąć prostych błędów dotyczących np. wnoszenia wadium, terminów ważności zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego, ZUS czy też urzędów skarbowych, obliczania ceny, udzielania wyjaśnień w zakresie wyceny oferty. Skorzystanie z naszych usług pozwala wykonawcom zminimalizować ryzyko wykluczenia wykonawcy / odrzucenia oferty.

Ocena zgodności z prawem przygotowywanej dokumentacji oraz podejmowanych przez instytucje zamawiające decyzji.

W ramach tej usługi dokonujemy analizy ofert konkurencji oraz końcowych wyników postępowania. Nasza analiza pozwala ustalić czy oferta wykonawcy została prawidłowo oceniona, czy inni wykonawcy (inne oferty) nie powinni podlegać wykluczeniu (odrzuceniu). W dalszej kolejności udzielamy porad w zakresie możliwości i celowości zaskarżenia wyników postępowania.

Przygotowywanie odwołań, skarg do sądu oraz reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz sądami.
W ramach tej usługi analizujemy możliwość skutecznego zaskarżenia warunków udziału w postępowaniu, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyników postępowania zarówno w odniesieniu do wykonawców, jak i przystępujących po stronie wykonawcy albo zamawiającego. Nasi prawnicy, jako nieliczni na rynku, posiadają doświadczenie w zakresie wnoszenia skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej do sądów, jak i pozwów o stwierdzenie nieważności umowy.

3. WYDAWANIE OPINII.

Z uwagi na nasze dotychczasowe doświadczenie w zakresie tworzenia projektów ustaw dotyczących zamówień publicznych oraz bogate doświadczenie w stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jesteśmy w stanie szybko i precyzyjnie udzielić odpowiedzi w zakresie najbardziej problematycznych kwestii odnoszących się do zagadnień zamówień publicznych np. w zakresie obowiązku podmiotowego i przedmiotowego zastosowania ustawy zarówno w odniesieniu do zamawiających klasycznych, jak i sektorowych, kwestii dzielenia zamówienia na części, możliwości zastosowania trybu z wolnej ręki.
© Ośrodek Doradztwa Zamówień Publicznych 2024
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl